Traficom

Maankäyttö ja kaavoitus

Kaiken suunnittelun perusta on oikea ja tavoitteellinen maankäyttö ja kaavoitus. Osioon on kerätty julkaisuja, jotka ohjaavat kestävien liikennemuotojen huomioimiseen kaavatasoilla.

Kaavoitusprosessia säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki ja sitä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja muut poliittiset päätökset.  Lisäksi Suomen kuuluminen Euroopan unioniin tuo tiettyjä reunaehtoja kaavoitukseen. Kaavoituksen yhteydessä alueelliset ympäristökeskukset valvovat, että asetetut tavoitteet toteutuvat.

Kaavoitus aloitetaan maakunnissa laatimalla maakuntakaava. Maakuntakaavoissa määritellään eri alueiden maankäyttö sekä aluerajaukset esimerkiksi liikenteen ja asutuksen välillä. Maakuntakaavasta tarkempi kaavataso on yleiskaava, josta vastaavat kunnat.

Yleiskaavan tehtävä on tarkentaa alueiden toiminnallista luokitusta ja esittää eri kulkumuotojen tilavaraukset. Yleiskaava voidaan tarpeen mukaan laatia joko koko kunnan kattavaksi yleiskaavaksi tai tiettyä osa-aluetta koskevaksi osayleiskaavaksi. Se voi myös olla useamman kunnan yhteinen. Kävelyn ja pyöräilyn suunnittelun kannalta yleiskaava on keskeisessä asemassa.

Asemakaava laaditaan yleiskaavan perusteella ja siinä keskitytään katutilan tarkempaan mitoitukseen ja sovitaan yksityiskohdista. Esimerkiksi teiden ja katujen kunnossapidon mahdollisuudet huomioidaan asemakaavatasolla. Konkreettinen rakentaminen tehdään rakennussuunnitelman perusteella, joka pohjautuu asemakaavaan.

Oheisiin linkkeihin on kerätty julkaisuja, jotka ohjaavat kestävien liikennemuotojen huomioimiseen eri kaavatasoilla. Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät keskeisimmät ohjeet ja suositukset. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.