Traficom

Suunnitteluohjeet

Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa tulee luoda jalankulkuympäristöä, joka houkuttelee ihmiset kävelemään. Kävelyn menestystekijöinä pidetään seuraavia tekijöitä: saavutettavuus, turvallisuus ja viihtyvyys. Tutkimusten mukaan elävät ja viihtyisät kaupunkikeskustat lisäävät kaupungin ja alueen elinvoimaa.

Jalankulkuverkkoa tulee kehittää kokonaisuutena, osana liikennejärjestelmää. Verkoston avulla voidaan varmistaa yhteyksien jatkuvuus, viihtyisyys ja kytkentä muuhun liikenneverkkoon. Kävelyn kannalta ei ole oleellisinta laatia koko kaupungin kattavaa kävelyverkostoa vaan huolehtia siitä, että aluekeskuksissa keskeisimmät toiminnot ovat sujuvien kävelyetäisyyksien varrella. Lisäksi esteettömyyden hyötyjä eri kohteiden saavutettavuuden suhteen tulisi tuoda esiin enemmän kaupunkisuunnittelussa.

Kävelylle suotuisa yhdyskuntarakenne on tiivis sekarakenne, jossa asuminen, palvelut sekä työ-, opiskelu- ja harrastuspaikat sijaitsevat lähellä toisiaan ja ovat helposti kävellen saavutettavissa. Kävelykadut ja muut kävelyn viihtyisyyttä lisäävät tekijät sijoittuvat usein kaupunkien keskustaan, jolloin kävelyn edistämisen ja sen viihtyisyyden kannalta on tärkeää ylläpitää ja kehittää myös keskustan ulkopuolisten alueiden yhteyksiä ja niiden viihtyisyyttä.

Lisäksi suunnittelun linjauksilla ja ohjeilla voidaan vaikuttaa koettuun turvallisuuteen ja luoda ihmisille mm. viestinnän keinoin tunne turvallisista ja viihtyisistä kävely-ympäristöistä.

Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät valtakunnalliset ohjeet ja suositukset ja sitten muut yleiset ohjeet. Kaupunki- ja seutukohtaisista ohjeista ensin on esitetty kotimaiset suunnitteluohjeet ja sen jälkeen ulkomaiset. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.