Traficom

Tutkimukset ja tilastot

Tutkimus, seuranta sekä tutkimuksen soveltava hyödyntäminen ovat laadukkaan toteuttamisen ja tehokkaan resursoinnin edellytys. Tutkimustiedon hyödyntäminen kävelyä koskevassa suunnittelussa ja poliittisessa päätöksenteossa on vielä lapsenkengissä.

Suomessa kävelyliikennettä on tutkittu lähinnä kulkutapaosuuksien ja turvallisuuden näkökulmasta. Liikennevirasto tuottaa noin joka 5. vuosi valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen, joka antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Lisäksi tietoa kävelystä tuottavat erilaiset, seudullisesti toteutettavat liikkumistutkimukset. Lisäksi kunnat teettävät vuosittain omia liikennetutkimuksia, jotka antavat kuvan paikallisesta liikkumisesta. Kävelyä tutkitaan paljon myös liikunnan näkökulmasta, esimerkiksi säännöllisesti tehtävien liikuntatutkimuksien avulla. Ne antavat arvokasta tietoa kävelyn määristä liikkumismuotona.

Kulkumuoto-osuuksien lisäksi olisi tärkeätä tuottaa tutkimuksen keinoin ymmärrystä kulkumuodon valintaperusteista. Kävelyn kohdalla tällaisiksi voidaan lukea esimerkiksi ympäristön viihtyisyys, koettu turvallisuuden tunne sekä kävelyreittien selkeys ja sujuvuus. Kävely osana sujuvaa kaupunkiliikennettä on tulevaisuuden visio, jonka toteuttamiseksi tarvitaan tutkimuksen, kehittämistyön ja poliittisen päätöksenteon vuoropuhelua.

Osioon on kerätty kävelyyn liittyvää tutkimustietoa ja tilastoja liittyen mm. terveyteen, kävelijämääriin, kunnossapitoon, mallintamiseen, turvallisuuteen ja erilaisiin kävelyyn liittyviin kannustimiin. Lisäksi osiossa on tietoa kävelyä edistävistä seminaareista ja kaupunkien teettämistä erilaisista liikkumistutkimuksista.

Julkaisut ovat järjestetty niin, että ensimmäisenä ovat keskeisimmät julkaisut koskien kävelyn edistämistä. Muutoin julkaisut aakkosjärjestyksessä.