Traficom

Liikenteen mallintaminen

Mallintaminen osa tärkeä osa liikennesuunnittelua ja -tutkimusta. Mallien avulla voidaan laatia liikenne-ennusteita jalankulun ja pyöräilyn sekä autoilun ja joukkoliikenteen määristä. Mallien avulla voidaan myös tarkastella maankäytön sijoittumisen ja muutosten vaikutuksia liikennemääriin ja vertailla erilaisten liikennehankkeiden vaikutuksia.

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen vaatii hankkeiden aikana monialaista vuoropuhelua. Lisäksi hankkeen vaikutuksia täytyy arvioida eri näkulmista. Useimmat vaikutusarvioinnit perustuvat liikennemalleilla tehtäviin analyyseihin.

Kävelyn liikennevirtojen ja niihin vaikuttavien tekijöiden mallintaminen on vielä kehitysvaiheessa.