Traficom

Seuranta ja laskennat

Liikennemäärien seurannan ja laskentojen avulla pystytään ohjaamaan, tukemaan ja tuottamaan arvokasta tietoa suunnittelun tueksi. Laskennoilla saatavaa tietoa voidaan käyttää monin tavoin: kaupungin tai alueen liikennemäärien kehityksen tarkkailuun; infrastruktuurin riittävyyden arviointiin; väylien kunnossapitoluokituksen ja -tason määritykseen; hankkeiden ja toimenpiteiden vaikutuksen arviointiin; eri liikennemuodoille kohdistettavan rahoituksen perusteluun; jalankulkijoiden onnettomuustiheyden arviointiin; kaupallisten alueiden kävijämäärien arviointiin; eri kaupunkien liikennemäärien kehityksen vertailuun. Täten systemaattinen, luotettava ja yhtenäinen seuranta on tärkeää.

Suomessa jalankulun ja pyöräilyn määriä ei nykyisin lasketa kovin järjestelmällisesti, joten tietoa on saatavilla vaihtelevasti. Vuonna 2011 valmistui kansallinen ohje Pyöräilyn ja kävelyn laskennat - ohjeita käytännön työhön, jonka avulla pyritään yhdenmukaistamaan laskentamenetelmiä.

Osioon on kerätty seurantaan liittyviä tutkimuksia niin valtakunnallisella tasolla kuin kuntakohtaisesti niin, että valtakunnalliset tutkimukset on esitetty ensin ja sen jälkeen yleiset ja kuntakohtaiset julkaisut. Lisäksi osion lopussa on esitetty erilaisia seurantaan soveltuvia menetelmiä. Kuntakohtaisista tai seudullisista liikkumistutkimuksista on esitetty ne, joissa seurataan kävelyä ja pyöräilyä laajemmin kuin pelkän kulkumuoto-osuuden perusteella.