Traficom

Liikenteen mallintaminen

Mallintaminen osa tärkeä osa liikennesuunnittelua ja -tutkimusta. Mallien avulla voidaan laatia liikenne-ennusteita jalankulun ja pyöräilyn, autoilun ja joukkoliikenteen määristä sekä tarkastella maankäytön sijoittumisen ja muutosten vaikutuksia liikennemääriin ja vertailla erilaisten liikennehankkeiden vaikutuksia. Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen vaatii eri tahojen välistä vuoropuhelua hankkeiden kuluessa. Lisäksi hankkeen vaikutuksia on syytä arvioida eri näkulmista.

Useimmat vaikutusarvioinnit perustuvat liikennemalleilla tehtäviin analyyseihin. Pyöräilyn liikennevirtojen ja niihin vaikuttavien tekijöiden mallintaminen on vielä kehitysvaiheessa. Esimerkkejä pyöräliikenteen mallintamisesta on BRUTUS-simulointimalli, jota on käytetty mm. Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittelyssä. Lisäksi Helsingin kaupunki hyödynsi pyöräverkon mallinnusta yhteiskuntataloudellisessa arvioinnissa. Ulkomaisia esimerkkejä ja tutkimuksia pyöräliikenteen mallintamisesta on useita esim. pyöräilijän reitin valinnasta paikkatietoa hyödyntäen.

Tieto on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät keskeisimmät kotimaiset tiedonlähteet ja sitten ulkomaiset. Muutoin aineisto ovat aakkosjärjestyksessä.