Traficom

Suunnitteluohjeet

Pyöräilyn suunnittelussa ratkaisujen tulee perustua laajempaan liikennejärjestelmän kokonaisuuteen. Näin voidaan varmistaa yhteyksien jatkuvuus, hierarkkisuus ja kytkentä muuhun liikenneverkkoon. Pyöräilyn tulee olla kilpailukykyinen vaihtoehtoja erityisesti lyhyille henkilöautoilla tehtäville matkoille. Menestyneet pyöräilymaat peilaavat pyöräilyn infrastruktuuria seuraavien kriteerien läpi: jatkuvuus, suoruus, houkuttelevuus, turvallisuus, mukavuus.

Arkimatkojen saavutettavuuden kannalta verkon yhtenäisyys ja jatkuvuus ovat tärkeitä asioita. Puuttuvien yhteyksien rakentaminen tärkeimpien pääreittien osalta on tärkeä toimenpide tämän osalta. Lisäksi liityntämatkojen tukeminen pysäköinnin ja opastuksen osalta vahvistaa eri kulkumuotojen välistä jatkuvuutta.

Pyöräilyn pääverkko tulisi suunnitella niin, että se tarjoaa suorimman mahdollisimman reitin. Matka-ajan tulisi pyörällä olla lyhyempi kuin autolla. Nykyisin liikenneverkot on suunniteltu pääosin autoliikenteen ehdoilla. Verkollinen kokonaisuus on yksi asia, joka lisää pyöräilyn houkuttelevuutta. Lisäksi väylien hyvä laatutaso ja ympärillä olevat olosuhteet edistävät pyöräilyä. Tällä hetkellä pyöräilyn pääverkko ei suurimmassa osassa vastaa maastossa pyöräilyn pääreittitasoa.

Turvallisuus näkökulma on usein esillä puhuttaessa pyöräilystä ja jalankulusta. Tärkeää on painottaa, että pyöräilyn turvallisuustekijöitä ovat mm. erottelu ja johdonmukaiset risteysjärjestelyt, jossa vältetään pyöräilijän ja autoilijan konflikteja sekä esteettömät pyöräväylät. Näihin voidaan vaikuttaa suunnittelun ohjeistuksella ja kunnossapidon laatuvaatimuksilla. Oikealla ja laadukkaalla suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös ajomukavuuteen. Esimerkiksi pysähdysten määrän minimointi on merkittävä osa mukavuutta. Kunnossapidon osalta tulisi painottaa reittikohtaista ajattelua ja sen vaatimaa yhteistyön merkitystä.

Suomessa pyöräilyn suunnitteluohjeita on laadittu sekä valtakunnallisella tasolla, että seutu- ja kuntakohtaisesti. Suunnitteluohjeet koskevat yleisiä pyöräliikennejärjestelyitä ja yksittäisiä kohteita. Suunnitteluohjeet voivat vaihdella kunnittain. Lisäksi sivustolla on esimerkkejä ulkomaisista suunnitteluohjeista.

Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät valtakunnalliset ohjeet ja suositukset ja sitten muut yleiset ohjeet. Kaupunki- ja seutukohtaisista ohjeista ensin on esitetty kotimaiset suunnitteluohjeet ja sen jälkeen ulkomaiset. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.