Traficom

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä muodostuu liikenteen infrastruktuurista ja sitä käyttävästä henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä niitä ohjaavista järjestelmistä. Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen on yksi keskeisempiä haasteita kunnissa ja siihen tulisi vaikuttaa liikennejärjestelmätasolla. Liikennejärjestelmätasolla korostuu kulkumuotojen verkollinen ajattelutapa, jossa pyritään luomaan eri kulkumuodoille tarkoituksenmukaiset yhteydet.

Kävelyn osalta tärkeimpiä tekijöitä ovat viihtyisyys ja verkoston jatkuvuus. Tutkimukset osoittavat, että kävelykatuverkostossa yksittäinen tai erillinen kävelykatu ei ole niin houkutteleva kuin yhtenäinen kävelykatuverkosto. Tietoa kävely ympäristöön vaikuttavista positiivista tekijöistä voi saada erilaisten liikennetutkimusten ja asukas- ja tyytyväisyyskyselyiden avulla. 

Osioon on kerätty julkaisuja pyöräilyn verkollisen kehittämisen ja liikennejärjestelmän näkökulmasta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien osalta painotetaan niitä, jossa tuodaan selvästi esille kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Lisäksi osiossa on kuntien tai ELY-keskuksien tekemät erilaiset kävelyn ja pyöräilyn tarveselvitykset ja verkkolliseen suunnitteluun liittyvät pää- tai tavoiteverkostot.